Projektový den v mateřské škole

ve dnech 15. a 16.9. 2022 byl pro předškolní děti realizován projektový den „Stavitel města“ (uskutečnil se pod záštitou Malé technické univerzity), hrazen z projektu „Vzdělávání pro všechny III“ (Šablony).

Projektový den STAVITEL MĚSTA je projekt zaměřený na naše město a jeho důležité budovy (stavby), které se v blízkosti nacházejí. Cílem projektu bylo rozvíjení logického myšlení, prostorové orientaci a představivosti, komunikačních a kooperativních dovednosti, a to za použití těchto vzdělávacích metod – hry, pozorování, slovní metody, metody praktické činnosti.  V úvodu si děti povídaly o městě, čím se liší od vesnice, jaké stavby se v městě nacházejí. Děti sdělovaly své zkušenosti, reagovaly na různé otázky lektora, které byly zacíleny směrem k prostředí, ve kterém děti žijí. Vyprávěly, kdo kde bydlí. Lektor vysvětloval dětem způsob využití jednotlivých staveb, proč jsou pro nás důležité. Následovala práce ve skupinách. Každá skupina měla za úkol postavit podle předlohy část silnice z puzzle. Tyto části se spojily v jednu silnici, která měla spojovat jednotlivé budovy ve městě. Dalším úkolem byla práce ve dvojicích, které si děti vytvořily se svým kamarádem. Využívaly konstruktivní stavebnici LEGO. Každá dvojice měla za úkol postavit dům.  Do stavby budovy jim nikdo nezasahoval, vše bylo na domluvě s kamarádem. Rozvíjely při tom tvořivost, fantazii a kooperaci. Po dokončení činnosti děti svoji budovu popsaly. V další části byly děti seznámeny s druhy map, jejich vzhledem, využitím a obsahem. Seznámily se s profesí kartografa, na kterého si potom i zahrály. Pracovaly opět ve skupinách. Od pana lektora děti dostaly velký plánek, do kterého měly samostatně zakreslit postavené budovy, poté dokreslily dle vlastní fantazie park, lesy apod. Děti měly za úkol rovněž postavit ve skupinkách co nejvyšší komín. Na závěr děti hodnotily to, co se jim nejvíce líbilo, co se jim dařilo nebo naopak nedařilo, co by mohly zdokonalit, v čem by se mohly zlepšit. Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)