Vnitřní řád školní jídelny MŠ

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les B.Dvorského 1, příspěvková organizace
Vnitřní řád školní jídelny MŠ
Č.j. Účinnost od: 1. 9. 2019
Spisový znak: Skartační znak: S 10
 

 

Školní jídelna se řídí následujícími předpisy:

  • vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby,

Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí ve školní jídelně.

Stravování a zdravá výživa:

Jídelní lístek je v naší školní jídelně sestavován tak, aby splňoval všechny doporučené dávky živin. Jedná se o tzv. „spotřební koš“, který musí vedoucí školní jídelny každý měsíc vyhotovovat a sledovat. V měsíčním rozmezí musí být splněny stanovené dávky mléka, mléčných výrobků, ryb, luštěnin, zeleniny, ovoce, brambor, tuků a masa. Aby byly tyto dávky splněny, musí být uvedené potraviny zařazovány co nejčastěji. Jídelní lístek je vyvěšen v šatně.

Ceny stravného:

Do věkových skupin jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1. 9. do 31.8. Stravování je dotované, rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Děti mají nárok na školní stravování pouze v době jejich pobytu v mateřské škole a první den omluvené nepřítomnosti. V případě neodhlášení stravného má vedoucí ŠJ právo účtovat oběd za plnou cenu:

I. kategorie – děti do šesti let věku

Přesnídávka    7,- Kč                                     celodenní stravné       36,- Kč

Oběd               23,- Kč                                    polodenní stravné      30,- Kč

Svačina            6,- Kč

II. kategorie – děti, které v aktuálním školním roce dovrší věku sedmi let

Přesnídávka    7,- Kč                                    celodenní stravné       41,- Kč

Oběd               28,- Kč                                    polodenní stravné      35,- Kč

Svačina            6,- Kč

Zaměstnanci               Oběd               25,- Kč                         (7,- Kč příspěvek FKSP)

 Placení stravného:

Stravné za skutečně odebrané obědy se platí dvěma způsoby:

– v hotovosti v předem vypsaném dni ve stávajícím měsíci na následující měsíc, výjimečně první den měsíce následujícího. Každé dítě má nárok na školní stravování a rodiče mají povinnost stravování včas zaplatit. Opakované neplacení stravného může být až důvodem k vyloučení dítěte z MŠ. 

– bezhotovostní platbou

Doporučujeme následující postup:

  1. Variabilní symbol: bude přidělen u vedoucí školní jídelny
  • při navedení trvalého příkazu použijte naše č.ú. 115-5687990217/0100 (nebo zašlete platbu každý měsíc pomocí internetového bankovnictví)
  1. Příkaz k úhradě: zřídíte si vždy od 17. dne v měsíci na následující měsíc.

Nejpozději musí být uhrazeno 20. den v měsíci na následující měsíc.

  1. Poplatky za stravu:
  • děti 3 – 6 let platí 36,- Kč za celodenní stravu, tzn. 800,- Kč záloha na měsíc
  • děti 6 – více let platí 41,- Kč za celodenní stravu, tzn. 910,- Kč záloha na měsíc

(založíte si tedy trvalý příkaz na částku 800,- Kč nebo 910,- Kč, podle kategorie do které Vaše dítě náleží)

4.Vyúčtování za odhlášenou stravu: bude provedeno v červnu

5. Kontakt k odhlašování obědů a informace k platbám:

  • e-mail: jídelnams@zsdvorskeho.eu
  • telefon: 596 711 417

Všechny poplatky se inkasují 1 měsíc předem, tj. první platba v srpnu na září, poslední platba v květnu na červen.

Odhlašování strávníka:

Odhlašování stravného se provádí osobně, e-mailem nebo telefonicky na čísle 596711417, a to každý pracovní den do 13 hodin na následující den, kromě pondělí, kdy je nepřítomné dítě odhlášeno vždy. Je ale třeba dát vědět do 13 hodiny další nepřítomnost na následující den, jinak je dítě přihlášeno. První den nepřítomnosti dítěte může být oběd odebrán do jídlonosiče ve školní jídelně v době 11,05 do 11,25 hodin, neodhlášený nebo neodebraný oběd bude strávníkovi účtován. V případě neodhlášení stravného má vedoucí ŠJ právo od druhého dne nepřítomnosti dítěte účtovat oběd za plnou cenu.

Pokud už dítě nebude navštěvovat naší školku, např. z důvodu stěhování nebo ukončení školní docházky, jste povinni tuto změnu nahlásit a zároveň zrušit ve své bance trvalý příkaz, přeplatky vám budou vráceny. 

Výdej stravy:

8:30 –   9:00  přesnídávka

11:30 – 12:00  oběd

14:30 – 14:45  svačina

Organizace provozu stravování:

Vstup do školní jídelny je dětem povolen jen v doprovodu zaměstnanců mateřské školy. Do prostoru kuchyně je z hygienických a zdravotních důvodů nepovolaným osobám vstup zakázán. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí v době výdeje stravného zajišťují zaměstnanci mateřské školy.

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí ŠJ Kamila Proroková.

 

Kamila Proroková                                                                 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.

vedoucí školní jídelny                                                                        ředitel školy