Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř integrovaných bloků.

Bloky jsou voleny tak, aby respektovaly přirozený vývoj dítěte a umožňovaly postupné naplňování záměrů vzdělávání ve stanovených pěti oblastech.

Všechny třídy vychází ze stejných integrovaných bloků, obsahující návrhy témat, která jsou pedagogy dle potřeb doplňována o další možná témata, která jsou dětmi navrhovaná na jednotlivých třídách.

Pedagogové jednotlivých tříd si je rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů podle aktuálních podmínek, věku, specifických zvláštností a individuálních možností dětí. Jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole.

 

Integrovaný blok: „Radovat se umíme, veselý svět vidíme“

 Charakteristika integrovaného bloku

 Záměrem tohoto integrovaného bloku je podporovat přirozenou dětskou zvědavost a radost, aktivně spoluprožívat a prociťovat zvyky, obyčeje a oslavy. Aktivní zapojování dětí do společných činností.

 Hlavní cíl

 • podněcovat představivost, fantazii
 • vyjadřovat pocit radosti
 • rozvíjet a užívat všechny smysly
 • podporovat dětskou zvídavost a radost z objevovaného
 • rozvíjet psychickou zdatnost a podporovat osobní pohody

Dílčí cíle

 • Dítě a jeho tělo – rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost, vytvářet zdravé životní návyky.
 • Dítě a psychika – posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem). Rozvíjet schopnost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.
 • Dítě a ten druhý – posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému.
 • Dítě a společnost – rozvíjet kulturně a estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické.
 • Dítě a svět – vytvářet schopnosti přizpůsobit se přirozenému vývoji a běžným změnám.

Očekávané výstupy 

 • přizpůsobit se společnému programu
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • těšit se ze společné práce
 • hravě zacházet s výtvarným materiálem
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • rozvíjet poznávací a tvůrčí schopnosti dětí
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • vyhledávat logické souvislosti v jednoduchém ději
 • porozumět slyšenému slovu
 • správně vyslovovat, ovládat dech
 • přizpůsobovat se pokynům
 • vyrábí dárky a překvapení
 • seřadí obrázky podle posloupnosti
 • vypráví zážitky z místních oslav a slavností
 • používá všechny druhy slov

Vzdělávací nabídka 

 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy, akce MŠ, Vánoce, Mikuláš…)
 • oslavy narozenin, svátku dětí
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • společenské hry
 • obdarovávání se, chystání překvapení
 • využívání rozpočitadel, básní, hádanek
 • výzdoba a příprava třídy na jednotlivé akce
 • sluchové a rytmické hry, hry se slovy
 • vyprávění zážitků, příběhů podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu, podle vlastní fantazie..)
 • přednes, recitace, dramatizace
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (kulturní akce, divadelní představení, seznamování s různými tradicemi a zvyky…) 

Témata 

 • Z pohádky do pohádky
 • Vyletěl si pyšný drak
 • Mikulášské překvapení
 • Vůně vánočního cukroví
 • Cinká zvoneček, už voní stromeček
 • Vánoční zvyky a tradice
 • Celý týden, každý den, začínáme s úsměvem
 • Pohádková zima
 • Ledové království
 • Postavme si sněhuláka
 • Zimní hry a sporty
 • Karneval
 • Od pondělka do pátku, povídáme pohádku
 • Sváty jara
 • Maminky mají svátek
 • Týden radovánek
 • Loučení se školáky
 • Hurá na výlet
 • Svátek slaví všechny děti, s jakoukoli barvou pleti
 • Těšíme se na prázdniny
 • Letí, letí na koštěti
 • Do školičky bez slzičky
 • S létem přišel zas, na prázdniny čas
 • Už Martina na bílém koni
 • Ať žijí duchové
 • Sportování, to nás baví
 • Hrnečku vař

 

Integrovaný blok: „Jen si děti všimněte, co je věcí na světě“

Charakteristika integrovaného bloku

 Záměrem tohoto integrovaného bloku, je osvojovat si sounáležitost s okolním světem. Seznamovat děti s technickým pokrokem. Podporovat dokonalejší chápání okolního světa, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti.

Hlavní cíl

 • zkoumat vlastnosti předmětů a jevů
 • vést k experimentaci s různými materiály
 • rozvíjet polytechnických dovedností
 • podporovat tvořivého myšlení
 • vést děti k řešení problémů 

Dílčí cíle 

 • Dítě a jeho tělo – rozvíjet praktické dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, využívat všechny své smysly.
 • Dítě a jeho psychika – posilovat přirozené city (zvídavost, radost, zájem..), rozvíjet schopnost a dovednost – vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.
 • Dítě a ten druhý – vědomě podporovat spolupráci mezi kamarády.
 • Dítě a svět – podporovat zájem o vývoj technického světa.
 • Dítě a společnost – vytvořit povědomí o vlastní sounáležitostí se společností.

Očekávané výstupy 

 • využívá, rozvíjí fantazií při hrách s různými materiály
 • zapojuje smysly při poznávání materiálů
 • dodržuje pravidla bezpečné manipulace s předměty a učí se odhadnout rizika
 • rozlišuje a pojmenuje vlastnosti, kvalitu věcí a vztahy mezi nimi
 • využívá kooperativních dovedností
 • vytváří bohaté a různorodé stavby a prostorové celky z běžných stavebnic na základě fantazie i na daném tématu
 • myslí kreativně a předkládá náměty
 • postupuje podle pokynů a instrukcí
 • chápe prostorové pojmy a umí se v ní orientovat
 • zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné znaky, vlastnosti,..) 

Vzdělávací nabídka 

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání…
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické hry
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • experimenty s předměty, pokusy
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, užívání piktogramů
 • námětové hry
 • přímé pozorování (práce v obchodě, na stavbě, tržišti..)
 • řešení cest a labyrintů 

Témata 

 • Můj mazlíček
 • Vyletěl si pyšný drak
 • Co všechno umíme a známe
 • Kniha je studnice moudrosti
 • Malí muzikanti
 • Barvy, barvy, barvičky, kruhy, střechy, kostičky
 • Jede auto z kopečka
 • Z čeho jsem?
 • Třídím, třídíš, třídíme, prostředí si chráníme
 • Není drak jako drak
 • Na silnici pozor dáme, pravidla už dobře známe

 

Integrovaný blok:  „Sluníčko se na nás směje, v přírodě se něco děje“

 Charakteristika integrovaného bloku

 Záměrem tohoto bloku je seznamování s jednoduchými poznatky o přírodě a jejich proměnách. Vnímání změn v přírodě, posilování úcty k ní, uplatnění vlastních zkušeností z pozorování a pobytu venku. Rozvoj vnímání všemi smysly, uvědomování si svých pocitů a nálad. Využívání přírodního materiálu k rozvoji dětské fantazie a zručnosti.

Hlavní cíl 

 • vést děti k ochraně životního prostředí, úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí a jeho neustálých proměnách
 • podporovat dokonalejší chápání okolního světa
 • rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti.
 • vést děti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Dílčí cíle 

 • Dítě a jeho tělo – rozvíjet hudební a hudebně – pohybové hry a činnosti. Relaxační a odpočinkové činnosti zajišťující pohodu prostředí.
 • Dítě a jeho psychika – rozvíjet mluvený projev dítěte, cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii. Rozvíjet komunikativní dovednost (verbální i neverbální) a kultivovaný projev.
 • Dítě a ten druhý – udělat radost tomu druhému a vytvoření prosociálních postojů (tolerance, respekt, přizpůsobivost).
 • Dítě a společnost – kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání, motivované přírodou a jejími dary. Rozvoj společenského i estetického vkusu.
 • Dítě a svět – rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Pochopit vzájemné vztahy v ekosystému.

Očekávané výstupy 

 • vnímá proměny, které způsobuje počasí
 • rozlišuje hlavní znaky ročního období
 • zná původ základních potravin
 • vnímá dopad přírodních jevů na přírodu
 • chrání se před nepříznivými přírodními vlivy
 • pozoruje vývojové proměny rostlin a živočichů
 • pozoruje přítomné jevy kolem sebe a jejich změny
 • pomáhá pečovat o okolní přírodní prostředí
 • vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý.
 • uplatňuje fantazii při pracovních a výtvarných činnostech

Vzdělávací nabídka 

 • smyslové hry
 • návštěva „Lesní školky“
 • vycházky do lesa – přímé pozorování přírody
 • sběr přírodnin
 • výtvarné a pracovní činnosti s využitím přírodnin
 • péče o zvířata v zimě (krmení ptáků, zvěře)
 • výroba herbáře květin, listů
 • pěstitelské a chovatelské činnosti – péče o rostliny ve třídě, péče o zvířata (akvárium), shrabování listí na školní zahradě
 • práce s encyklopedií, atlasem květin, zvířat…
 • hry a činnosti na zaměřené na poznávání a rozlišování zvuků (zvuky v přírodě)
 • pozorování blízkého prostředí a života v něm, sledování rozmanitostí okolí
 • didaktické hry
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • námětové hry a činnosti
 • pokusy, experimenty
 • práce s lupou
 • grafické napodobování symbolů (počasí..)
 • hry a praktické činnosti k procvičování orientace v prostoru a v rovině
 • činnosti přibližující dítěti časové pojmy a vztahy související s denním řádem, proměnami v přírodě…

Témata 

 • Můj mazlíček
 • Pohádková zima
 • Ledové království
 • Jablíčkový týden
 • Na záři těšili se sadaři
 • Podzim čaruje, barvami maluje
 • Zelenina ovoce – zaženeme pryč nemoce
 • Náš táta šel na houby
 • Co sklízíme na poli
 • Zvířátka v lese
 • Vlaštovičko, leť
 • Ptáčci v zimě
 • Oblékám se podle počasí
 • Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop
 • Na tom našem dvorečku
 • Jak se jaro ozývá
 • Zvířátka a jejich mláďata
 • Jaké bude počasí
 • Probudil se brouček malý
 • Co se skrývá ve vajíčku
 • Hádej, kde bydlím
 • Planeta země
 • Den Země
 • Dešťové kapičky dostaly nožičky
 • Teče voda všude, v potoce i v řece
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • Zvířátka ze ZOO
 • Počasí je na draka
 • Léto ťuká na vrátka
 • Co si brouká letní louka
 • Podmořský svět
 • Co nám nadělil podzim
 • Příroda usíná
 • Tiše, tiše, ježek spí
 • Cesta do pravěku
 • Malí zahradníci
 • Motýlí zahrádka
 • Muchomůrka sedí v lesíčku
 • Slunce svítí, kvete luční kvítí
 • Včelko, kam letíš?

 

Integrovaný blok:  „Co ta očka vidí, vidí, vidí lidi“

 Charakteristika integrovaného bloku

Záměrem tohoto integrovaného bloku je rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů k druhým lidem, rozvoj oblasti sociální citlivosti, tolerance a přizpůsobivosti.

Hlavní cíl

 • poznávat druhy lidské činnosti
 • seznamovat se se světem lidí, ve kterém dítě žije
 • rozvíjet city a plně je prožívat
 • soucítit a mít solidaritu a péči o druhé

Dílčí cíle

 • Dítě a jeho tělo – osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí.
 • Dítě a jeho psychika – cítit se psychicky, fyzicky a duševně spokojeně a naučit se rozvíjet a vytvářet citové vztahy s okolím.
 • Dítě a ten druhý – naučit se žít ve společenství jiných dětí, umět se přizpůsobit a spolupracovat.
 • Dítě a společnost – rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti.
 • Dítě a svět – rozvíjet úctu k životu ve všech formách, přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Očekávané výstupy 

 • chápe rozdíl mezi životem u nás a v jiných zemích
 • čerpá nové informace z knih, encyklopedií
 • ovládá jednoduché úkony na počítači a interaktivní tabuli
 • uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi
 • aktivně vyhledává příležitosti k pohybu
 • určuje význam pojmů – nahoře, dole, vpravo, vlevo….
 • správně třídí dle barvy, tvaru, velikosti
 • dodržuje dohodnutá pravidla chování
 • zvládá jednoduché ruční práce
 • neostýchá se vystoupit samostatně
 • klade otázky, dožaduje se odpovědi
 • komunikuje verbálně i neverbálně
 • zvládá jednoduché úkony s předměty
 • má povědomí o písmenech a číslech

Vzdělávací nabídka 

 • mapování a měření těla (obkreslování těla a jeho částí)
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • lokomoční pohybové a nelokomoční pohybové činnosti
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu
 • činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků
 • činnosti relaxační a odpočinkové
 • komunitní kruh
 • smyslové hry
 • práce s lupou (pozorování vlasů, pokožky…)
 • práce s encyklopedií, mapou, globusem
 • práce s fotografií
 • námětové hry
 • dokončování příběhů
 • hledání shody a rozdílu
 • společenské hry
 • spoluvytváření pravidel třídy
 • práce s literárními texty (pohádky jiných národů, příběhy dětí z jiných zemí…)
 • návštěva knihovny, základní školy
 • samostatné řešení situací
 • didaktické hry
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla

Témata 

 • Kluci, holky, jdeme do školky
 • Čas kamarádství
 • Moje rodina
 • Zelenina ovoce – zaženeme pryč nemoce