Školní řád

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les,

Dvorského 1, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava – Bělský Les

ŠKOLNÍ ŘÁD

mateřské školy

 

Zpracováno v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., k zajištění informovanosti zákonných zástupců dětí mateřské školy o podrobnostech výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, o zajištění provozu mateřské školy a podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2019

 

Obsah:

 1. Organizace provozu mateřské školy
 2. Úplata za vzdělávání a stravné
 3. Přijímací řízení
 4. Povinné předškolní vzdělávání (omlouvání absence dětí s povinnou předškolní docházkou, individuální vzdělávání dítěte)
 5. Ukončení docházky do mateřské školy
 6. Evidence dětí
 7. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte
 8. Práva a povinnosti dětí
 9. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
 10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace a násilí
 11. Podmínky pro zacházení s majetkem školy
 12. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců, dětí se zaměstnanci školy
 13. Závěrečná ustanovení

 

I. Organizace provozu mateřské školy

 • Provoz MŠ: 6.00 do 17.00 hodin.
 • MŠ je otevřená: 6.00 – 8.00 hod. pak se MŠ uzamyká. V případě pozdějšího příchodu je nutné zazvonit na příslušnou třídu.
  12.15 – 12.45 hod. odvádění dětí po obědě,
  14.30 – 17.00 hod. odvádění dětí domů.
 • Scházení a rozcházení dětí: 6.00 – 7.00 se děti scházejí v přízemní třídě. Od 7.00 – 16.00 jsou děti na svých třídách. Od 16.00 je provoz v přízemních třídách MŠ.
 • Pokud je dítě nemocné nebo z jiných důvodů nenavštěvuje MŠ, je nutné dítě odhlásit den předem a také den předem nahlásit jeho příchod do MŠ (vždy do 13.00 hodin).

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 • Provoz školy může být přerušen v období letních a vánočních prázdnin po projednání ze strany ředitele MŠ se zřizovatelem.
 • Informace o omezení nebo přerušení provozu je dána na vědomí rodičům nejméně dva měsíce předem.
 • Pokud rodiče požadují umístění dítěte v jiné MŠ v době přerušení provozu stávající mateřské školy, podají si žádost o přijetí v MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz.
 • V období podzimních, jarních či jiných prázdnin, může být provoz mateřské školy omezen.
 • Provoz mateřské školy může být omezen ze závažných organizačních nebo technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

II. Úplata za předškolní vzdělávání 

Informace ohledně úplaty za předškolní vzdělávání najdete ve Vnitřní směrnici č. 81 „Úplata za předškolní vzdělávání“

Informace ohledně úplaty za stravné najdete ve „Vnitřním řádu školní jídelny“.

 

III. Přijímací řízení

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května). O termínu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek, webových stránek mateřské školy, v tiskovinách ÚMOb Ostrava – Jih.

 • O přijetí či nepřijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Seznam přijatých dětí je zveřejněn pod registračními čísly na webových stránkách školy a na vývěsce mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.
 • Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let.
 • Mateřská škola umožňuje nenásilný vstup dítěte do mateřské školy. Dítě má možnost postupně se přizpůsobovat uspořádání dne v mateřské škole.
 • Do mateřské školy může být přijato dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření speciálního pedagogického centra.
 • Ředitel může rozhodnout o přijetí dítěte na zkušební dobu.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ dovolí.
 • U zápisu dětí do mateřské školy jsou zákonní zástupci dětí seznámení s kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
  1. Právo přednostního přijetí mají děti s místem trvalého pobytu v příslušném
  školském obvodu, kteří dosáhli určitého věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
  a) S účinností od 1. 9. 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem
  školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku
  b) S účinností od 1. 9. 2018 se přednostně přijímají děti, které před začátkem
  školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku

IV. Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku

 • zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání (§ 34a odst.2)
 • pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a zákona č. 561/2004 Sb.,
 • dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové MŠ, pokud se zákonný zástupce dítěte nerozhodl pro jinou MŠ nebo pro individuální vzdělávání dítěte
 • má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně – od 8.00 do 12.00 hodin
 • zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do MŠ, zanedbává-li dítě povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím zákonný zástupce dítěte přestupku (§182a zákona č. 561/2004 Sb.)
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách
 • zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno

Individuální vzdělávání dítěte

 • zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku – formulář je k dispozici u zást. ředitele pro předšk. vzdělávání, na webových stránkách školy
 • v průběhu školního roku lze plnit povinnost IV nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o IV dítěte doručeno řediteli MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání
 • ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vychází z RVP pro PV)
 • zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • ověřování se uskuteční: poslední týden v listopadu daného roku náhradní termín: první týden v prosinci daného roku
 • ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajisti účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu (§34b, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.)
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ o ukončení IV dítěte nemá odkladný účinek
 • po končení IV dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

Omlouvání absence dětí s povinnou předškolní docházkou

1.Zákonný zástupce dítěte je povinen zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti

                              telefonicky: 596 711 417     

                              emailem:     skolka@zsdvorskeho.eu

                              osobně:        sešit omluv v šatně    

 1. Po ukončení nepřítomnosti zákonný zástupce písemně omluví nepřítomnost svého dítěte nejpozději do 3 dnů u učitele na své třídě (omluvný list dítěte je veden na třídě).
 1. Mimořádná uvolnění dítěte z docházky do MŠ povoluje učitel na třídě a na 3 a více dnů ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce

dítěte (alespoň 5 dnů předem) na školou předepsaném formuláři (k dispozici na třídě a na webových stránkách školy).

 1. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti dítěte potvrzení lékaře.
 1. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem, při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

V. Ukončení docházky do mateřské školy

Ředitel školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 35 může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

1. dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva    týdny

2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady,

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud dítě ukončí docházku do mateřské školy v průběhu roku, zákonný zástupce na tuto skutečnost upozorní ředitele školy, dítě písemně odhlásí (formulář u zást. řed. pro předškolní vzdělávání).

VI. Evidence dětí

 • Při nástupu dítěte do MŠ vyplní rodiče s učitelkou na třídě „Evidenční list dítěte“, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a telefonické spojení.
 • Zákonný zástupce dítěte přinese kopii průkazu zdravotní pojišťovny.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování je v přihlášce dítěte do MŠ, kterou zákonný zástupce dítěte odevzdá s „Žádosti o přijeti dítěte k předškolnímu vzdělávání“ při zápisu do mateřské školy.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména zdravotní pojišťovny, místo trvalého pobytu, a telefon).
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy a pro plnění povinností vyplývající ze zákona.
 • Učitelky mateřské školy odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo pověřeným zástupcům předají.
 • Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

VII. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • podílet se na činnostech v mateřské škole, účastnit se různých akcí MŠ, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • s ředitelem a s učitelkami vést konzultace na předem domluvené schůzce,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy, školního psychologa, školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo řediteli školy,
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

 • předat dítě osobně učitelce MŠ, teprve potom může opustit školu,
 • přivádět do MŠ dítě ZDRAVÉ, hlásit veškeré údaje o zdraví dítěte, výskyt infekčního onemocnění v rodině, po vyléčení infekčního onemocnění mají učitelky právo požadovat potvrzení od lékaře o uzdravení dítěte (v zájmu zdraví ostatních dětí),
 • rodiče nebo jimi pověřené osoby jsou povinni dítě vyzvednout z mateřské školy včas (v případě pozdního vyzvedávání dítěte bude s rodiči sepsán zápis), opakované případy opoždění budou považovány za narušování provozu školy a dítěti může být ukončeno předškolní vzdělávání  (§ 35 školského zákona)
 • oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte; není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně
 • nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte aj.
 • platit řádně úplatu za školní vzdělávání a stravné dle daných pravidel
 • dbát, aby osobní věci dětí byly podepsány, zvláště pak ty, u kterých může snadno dojít k záměně (bačkory, pyžama atd.)
 • všechny věci dětí jsou uloženy v šatnovém bloku
 • v případě porušení pravidel stanovených tímto školním řádem pro označení a ukládání věcí dětí uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech pravidlo o zavinění poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé škody (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte  § 22 odst. 3 písm. b), zákona č. 561/2004 Sb. v platné znění.

VIII. Práva a povinnosti dětí 

Dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s  lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…),
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem,…).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Dítě vedeme k povinnostem:

 • dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogy vytváří (nadměrně nekřičíme, spory řešíme slovem a přátelskou dohodou, jsme kamarádi, hračky ukládáme na dané místo……),
 • dodržovat pravidla kulturního soužití (pozdravíme se, požádáme, poděkujeme, v prostorách školy chodíme pomalu, abychom neublížili sobě ani ostatním dětem),
 • plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců mateřské školy,
 • účastnit se zájmových aktivit, na které se přihlásilo a chodit na ně včas.

IX. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

1. Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

 • Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

2. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 • Zást. ředitele pro předškolní vzdělávání je odpovědná za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Mateřská škola zpracovává individuální vzdělávací plán na základě doporučení ŠPZ ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce.
 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba.(§ 16 odst. 6 školského zákona)

3. Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

X. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace a násilí

 • Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole učitelé školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (§ 5 vyhlášky č. 14 /2005 Sb.) v platném znění.
 • Z hlediska bezpečnosti dětí je rodič povinen přivést dítě až do třídy a tam jej předat učitelce. V opačném případě nenese MŠ za dítě žádnou odpovědnost. Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat nezletilý sourozenec, musí zákonný zástupce odevzdat na své třídě POVĚŘENÍ. Bez tohoto pověření nelze nezletilému dítě vydat.
 • Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí do MŠ nepřijmout podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, děti s nachlazením, děti s podezřením na nemoc, či jinými infekčními a parazitálními onemocněními, děti po úrazu (se sádrou, s dlahou, s tržnými ranami apod.). V případě dítěte, u něhož byl zjištěn výskyt vší, je nutné do úplného odstranění vší a hnid nedávat dítě do kolektivu (tj. 2 – 3 dny). Dítě, které doma zvracelo nebo mělo střevní potíže či teplotu, do mateřské školy nepatří. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Školní zahrada je oplocena a uzavřena brankami

XI. Podmínky pro zacházení s majetkem školy

Osoby zdržující se v objektu mateřské školy jsou povinny chránit majetek školy před poškozením, zničením či zneužitím. Jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob, ke škodám na majetku a ani k neoprávněnému majetkovému prospěchu.

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 • Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole vedou učitelky MŠ děti k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a neničily ostatní majetek mateřské školy.
 • Vést děti k tomu, aby neodnášely z MŠ hračky, části stavebnic, drobná auta apod.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce nebo řediteli mateřské školy.
 • Zákonný zástupce dítěte nebo jiná pověřená osoba pohybující se v prostorách mateřské školy dbá na svou bezpečnost. V případě zjištění patologického jevu, tuto skutečnost ihned nahlásí učitelce nebo řediteli mateřské školy.

Další bezpečnostní opatření

 • V budově i ve všech a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí na místa, která k tomu nejsou určena.
 • V objektu mateřské školy je přísný zákaz kouření (rovněž je zakázáno používat elektronické cigarety).
 • Do objektu MŠ je zákaz vstupu psům a kočkám.

XII. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců, dětí se zaměstnanci školy

 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 • Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento školní řád nabývá platnosti dne 1. září 2019.
 2. Tímto školním řádem se řídí všechny osoby zdržující se v objektu mateřské školy.

Jana Lunkmossová                                                                          Mgr. Miloš Kosík Ph.D.
zást. řed. pro předškolní vzdělávání                                                       ředitel školy

 

 

                                                              Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

                          KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě spolu se zákonným zástupcem není vpuštěno do třídy
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a  izolaci od ostatních přítomných  v mateřské škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/ s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/
 • ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 1. Dítěti s přetrvávajícími příznaky onemocnění (rýma, kašel..), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li se lékařským potvrzením, že není infekční.

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než polovině dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání).

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.

Způsob realizace distančního vzdělávání

 • škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření
 • dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové stránky mateřské školy či formou hromadných emailů
 • možnosti vyzvednout si pracovní úkoly v MŠ

V Ostravě 1. 9. 2020

Jana Lunkmossová                                            Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.

zást. řed. pro předšk. vzdělávání                                         ředitel školy